อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น ๓๐ วัน หลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครบ ๖ ประเทศ