ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เมื่อประเทศสมาชิก ๓ ประเทศได้ให้สัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน