ประกาศกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำข้อมูลกฎหมายภายใต้กรอบการดำเนินงานของประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนกับภูมิภาคต่าง ๆ (ระยะต่อเนื่อง).pdf