ให้ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ได้ลงนามหรือให้การยอมรับโดยมหาวิทยาลัยสมาชิก