กฎบัตรนี้จะมีใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้การยอมรับ