ภาพจาก :  http://asean.org
 
                เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อการตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินแผนแม่บทประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ขึ้น ณ สิงคโปร์ โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) หน่วยงานรายสาขาของอาเซียน ผู้ประสานงานระดับชาติ และหน่วยงานหลักแห่งชาติสำหรับแผนแม่บทประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕  (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC, 2025) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
               ในการนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายถึงความก้าวหน้าและความท้าทายในการเริ่มดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และได้ระดมความคิดในการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการหรือแผนงานข้ามรายสาขา  ตลอดจนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเอาจริงเอาจังกับแนวทางการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ และความสำคัญของการประสานงานและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับอนุภูมิภาคที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ
               ด้านเอกอัครราชทูต Tan Hung Seng ผู้แทนถาวรสิงคโปร์ของอาเซียน และประธานคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ACCC)  ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของหน่วยงานรายสาขาของอาเซียนในการดำเนินโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค และได้เสนอแนะให้หน่วยงานรายสาขาของอาเซียนที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งปวงของอาเซียน
               สำหรับแผนแม่บทฯ ค.ศ. ๒๐๒๕ นั้น ประกอบด้วย ๕ ขอบเขตทางยุทธศาสตร์และ ๑๕ โครงการที่สอดคล้องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางกายภาพ ทางสถาบัน และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน  ทั้งนี้ โดยผ่านโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ดียิ่งขึ้น การขนส่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กฎระเบียบที่ดีขึ้น และการท่องเที่ยวที่สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนอาเซียน
 
 
 
 
               แปลและเรียบเรียงจาก : http://asean.org/asean-kicks-off-monitoring-review-evaluation-discussions-master-plan-asean-connectivity-2025/