ภาพจาก : http://asean.org

                                สำนักควบคุมยาเสพติดแห่งบรูไนดารุสสาลาม (Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam) ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๙ (39th Meeting of ASEAN Senior Officials on Drug Matters: ASOD) ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บรูไนดารุสซาลาม โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว และได้มีการเปิดตัวรายงานการเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ASEAN Drug Monitoring Report 2017) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย
                                ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติดครั้งนี้ Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๒ และประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติบรูไนดารุสซาลาม ได้กล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันด้วยความอุตสาหะของตนเองและความมุ่งมาดปรารถนาร่วมกันที่จะให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ปลอดยาเสพติด  และยังได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาของอาเซียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง  นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้อภิปรายกันถึงวิธีการเปิดเผยสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศด้วย
                                โดยภาพรวมแล้ว ความร่วมมืออาเซียนเกี่ยวกับการจัดการปัญหายาเสพติดในระดับชาติและในระดับภูมิภาคมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามให้มากยิ่งขึ้น  ดังนั้น แผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ จึงได้กำหนดบริบทของการปรึกษาหารือกันของประเทศสมาชิกให้มีขอบเขตที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
สำหรับความพยายามในการปฏิบัติตามมติในการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพื่อประชาคมที่มั่นคงของอาเซียน[1] (ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025) ในครั้งแรกนั้นยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บางกิจกรรมที่รายงายต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติดนั้นได้ดำเนินไปโดยสอดคล้องกับแผนความร่วมมืออาเซียน เพื่อรับมือกับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ ค.ศ. ๒๐๑๗ - ๒๐๑๙ (ASEAN Cooperation Plan to tackle Illicit Drug Production and Trafficking in the Golden Triangle 2017-2019) เช่นกัน
                                ในการนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์ของอาเซียนในสมัยประชุมคณะกรรมาธิการด้านยาเสพติดระดับสูง ครั้งที่ ๖๒ ซึ่งจะนำไปใช้ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศด้านยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ ๖ (upcoming Sixth ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters: AMMD) ซึ่งเวียดนามในฐานะเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศด้านยาเสพติดอาเซียน ครั้งที่ ๖ ได้ยืนยันแล้วว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดจะได้มารวมตัวกัน ณ กรุงฮานอย ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 
                                แปลและเรียบเรียงจาก : http://asean.org/39th-meeting-asean-senior-officials-drug-matters/
 
[1] คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ