การประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๗

การประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๗

( ข่าวต่างประเทศ )

                     เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๑๕๖๑ มีการจัดประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๗ (The Seventh Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region: 7th MSC Mekong) โดยมีคณะรัฐมนตรีและคณะผู้แทนซึ่งรับผิดชอบในด้านที่ดินและไฟป่าจากกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม รวมถึงรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมและองค์กรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นก่อนการจัดประชุมคณะทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับมลพิษหมอกควันข้ามประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๓ (Meeting of the Technical Working Group on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region :13th TWG Mekong) 
อาเซียนเริ่มการอภิปรายเพื่อการตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินแผนแม่บทประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕

อาเซียนเริ่มการอภิปรายเพื่อการตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินแผนแม่บทประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕

( ข่าวต่างประเทศ )

                      เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการจัดการประชุมเพื่อการตรวจสอบ การทบทวน และการประเมินแผนแม่บทประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ ขึ้น ณ สิงคโปร์ โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) หน่วยงานรายสาขาของอาเซียน ผู้ประสานงานระดับชาติ และหน่วยงานหลักแห่งชาติสำหรับแผนแม่บทประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕  (Master Plan on ASEAN Connectivity: MPAC, 2025) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๙

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๙

( ข่าวต่างประเทศ )

                                               สำนักควบคุมยาเสพติดแห่งบรูไนดารุสสาลาม (Narcotics Control Bureau of Brunei Darussalam) ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๙ (39th Meeting of ASEAN Senior Officials on Drug Matters: ASOD) ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บรูไนดารุสซาลาม 
 
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ ณ สิงคโปร์

การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๕๐ ณ สิงคโปร์

( ข่าวต่างประเทศ )

                  เมื่อระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ สิงคโปร์ได้จัดการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) ครั้งที่ ๕๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องอีก ๓ การประชุม ได้แก่ การประชุมคณะที่ปรึกษาอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Consultations) ครั้งที่ ๒๑ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมระดับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ครั้งที่ ๖ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (East Asia Economic) ครั้งที่ ๖ จัดขึ้นในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ในการนี้มีนาย Lee Hsien Loong นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และนาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุม
การประชุมไตรภาคีอาเซียน – ตุรกี ครั้งที่ ๑

การประชุมไตรภาคีอาเซียน – ตุรกี ครั้งที่ ๑

( ข่าวต่างประเทศ )

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ Dato Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียน นาย Mevlüt Çavuşoğlu รัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกี และนาย Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ ได้จัดให้มีการประชุมไตรภาคีระหว่างอาเซียนกับตุรกีขึ้นเป็นครั้งแรก ณ สิงคโปร์  
เลขาธิการอาเซียนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของญี่ปุ่น

เลขาธิการอาเซียนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนของญี่ปุ่น

( ข่าวต่างประเทศ )

                            HO CHI MINH CITY, 24 July 2018 – Secretary-General of ASEAN Dato Lim Jock Hoi addressed the importance of dialogue and closer engagement between ASEAN and the private sector at a meeting with the Federation of Japanese Chambers of Commerce and Industry in ASEAN (FJCCIA).
อาเซียนเปิดตัวโครงการวันปลอดการใช้รถ (ASEAN Car Free Day)

อาเซียนเปิดตัวโครงการวันปลอดการใช้รถ (ASEAN Car Free Day)

( ข่าวต่างประเทศ )

                          โครงการวันปลอดการใช้รถของอาเซียน (ASEAN Car Free Day: CFD) มีการเปิดตัวขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้การนำของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอินโดนีเซียที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ โดยจะเป็นการเปิดพื้นที่พิเศษหรือถนนซึ่งจะไม่มีการจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อให้ประชากรในอาเซียนได้ทำกิจกรรมทางกายและกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยเป็นการนำของชุมชน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในอาเซียน
อาเซียนร่วมหารือกับเมียนมาเรื่องความซับซ้อนของปัญหา “โรฮิงญา”

อาเซียนร่วมหารือกับเมียนมาเรื่องความซับซ้อนของปัญหา “โรฮิงญา”

( ข่าวต่างประเทศ )

                อาเซียนร่วมหารือกับเมียนมาในประเด็นเกี่ยวกับความซับซ้อนของปัญหา “โรฮิงญา” ซึ่งเป็นปัญหาที่แม้จะไม่ได้อยู่ในวาระของการประชุม แต่มักจะได้รับการกล่าวถึงเป็นระยะในแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
อาเซียนและเกาหลีต่อพันธสัญญาเพื่อการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง

อาเซียนและเกาหลีต่อพันธสัญญาเพื่อการเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง

( ข่าวต่างประเทศ )

                              เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea: ROK) ได้เน้นย้ำในการเข้าร่วม the 22nd ASEAN-ROK Dialogue ที่จัดขึ้น ณ กรุงโซล               ถึงความสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี และยืนยันที่จะต่อพันธสัญญาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
ศักราชใหม่แห่งความร่วมมืออาเซียน - จีน

ศักราชใหม่แห่งความร่วมมืออาเซียน - จีน

( ข่าวต่างประเทศ )

                                ศักราชใหม่แห่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างจีนและอาเซียนในด้านต่าง ๆ ได้เริ่มต้นขึ้นในการเฉลิมฉลองครบรอบความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งระหว่างจีนและอาเซียน ปีที่ ๑๕ ที่จัดขึ้น ณ คุนหมิง ประเทศจีน 
การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕

การประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕

( ข่าวต่างประเทศ )

                  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีจาก ๑๖ ประเทศสมาชิกในความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (Regional comprehensive economic partnership: RCEP) เข้าร่วมการประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ประชุมได้ตระหนักถึงการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วของการเจรจา RCEP รวมถึงหลักการและวัตถุประสงค์สำหรับการเจรจาต่อรองความร่วมมือ RCEP และได้เน้นย้ำความสำคัญของสภาพแวดล้อมการค้าโลกที่จะต้องเผชิญจากระบบการค้าแบบขั้วอำนาจเดียว (unilateral trade)  และผลกระทบที่เกิดจากระบบการค้าแบบพหุภาคี (multilateral trading system) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยืนยันถึงการประสานงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปของความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจผ่านการมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์จากการผนวกรวมเศรษฐกิจเข้าด้วยกัน
อาเซียนผลักดันเรื่องเพศ (Gender) ในยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ

อาเซียนผลักดันเรื่องเพศ (Gender) ในยุทธศาสตร์การจัดการภัยพิบัติ

( ข่าวต่างประเทศ )

                 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management: ACDM) ครั้งที่ ๓๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผู้นำจากองค์กรการจัดการภัยพิบัติของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN National Disaster Management Organizations) ได้มีการประชุมหารือในประเด็นเรื่องสตรีกับการจัดการภัยพิบัติ