List of Instruments
ลำดับที่ รายชื่อความตกลง เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับ สถานะ กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (12)

1

ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนสำหรับอาเซียน

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีผลบังคับใช้

วิเคราะห์พันธกรณี

2

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน

 ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เมื่อประเทศสมาชิก ๓ ประเทศได้ให้สัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลบังคับใช้
13 Oct 2017

วิเคราะห์พันธกรณี

3

พิธีสารฉบับที่ ๒ กำหนดที่ทำการพรมแดน

พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประเทศสมาชิก ๖ ประเทศมอบสัตยาบันสาร และจะมีผลเฉพาะกับประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน 

 

ไม่มีผลบังคับใช้
04 May 2018

อยู่ระหว่างการจัดทำ

4

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ส่งมอบสัตยาบันแก่เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากลงนามความตกลงฉบับนี้ 

มีผลบังคับใช้
14 Jul 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

5

พิธีสารกฎบัตรอาเซียนว่าด้วยเรื่องกลไกระงับข้อพิพาท

พิธีสารฯ จะมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันที่มีการส่งมอบสัตยาบันสารฉบับที่สิบให้แก่เลขาธิการอาเซียน 

มีผลบังคับใช้
28 Jul 2017

วิเคราะห์พันธกรณี
วิเคราะห์พันธกรณีของภาคผนวก (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

 


 

6

ความตกลงองค์กรสารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม

ความตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ๓๐ วันหลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียน

มีผลบังคับใช้
06 Nov 2011

วิเคราะห์พันธกรณี

7

พิธีสารว่าด้วยกรอบกฎหมายเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

พิธีสารฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากที่มีประเทศสมาชิกอาเซียนส่งมอบหนังสือสัตยาบันสารหรือหนังสือให้ความเห็นชอบต่อสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครบทุกประเทศ

มีผลบังคับใช้
01 Aug 2017

วิเคราะห์พันธกรณี
 

8

ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

ข้อตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐสมาชิกอาเซียนได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาชีพ ท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว และแจ้งไปยังเลขาธิการอาเซียน ภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศลงนามในข้อตกลงนี้ ในกรณีที่รัฐสมาชิกใด ยังไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการทั้งสองดังกล่าวภายใน ๑๘๐ วัน หลังจากวันลงนามในข้อตกลง ให้ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อประเทศดังกล่าวแจ้งผลการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวภายในประเทศนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังเลขาธิการอาเซียน

มีผลบังคับใช้
08 May 2013

วิเคราะห์พันธกรณี (อย่างไม่เป็นทางการ)

9

ความตกลงว่าด้วยการปรับระบบด้านกฎระเบียบและการควบคุมบริภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อาเซียน

ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับหลังจากรัฐบาลที่ร่วมลงนามทั้งหมดได้ส่งมอบสัตยาบันสาร หรือสารให้การยอมรับต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว

มีผลบังคับใช้
17 Oct 2012

วิเคราะห์พันธกรณี * (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

10

ความตกลงยอมรับร่วมสาขาวิศวกรรมของอาเซียน

ข้อตกลงจะมีผลบังคับเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงครบทุกประเทศ

มีผลบังคับใช้
09 Dec 2005

วิเคราะห์พันธกรณี

11

ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามกรอบตลาดการบินร่วมอาเซียน

ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มีผลบังคับใช้

อยู่ในระหว่างการจัดทำ

12

กรอบการดําเนินการของตลาดการบินรวมอาเซียน

ได้มีปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามกรอบตลาดการบินร่วมอาเซียน

ไม่มีผลบังคับใช้

อยู่ในระหว่างการจัดทำ