ความรู้เบื้องต้นและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ : ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์และการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ : ความเป็นมาของปัญญาประดิษฐ์และการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในเทคโนโลยีการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

( Article )

                นักวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) เชื่อว่า มีความเป็นไปได้ถึงประมาณร้อยละ ๕๐ ที่ AI จะมีความสามารถเหนือกว่ามนุษย์ในเวลา ๔๕ ปีข้างหน้า และจะสามารถเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ได้ทั้งหมดภายในเวลา ๑๒๐ ปี ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ประมาณร้อยละ ๑๐ ว่า เครื่องจักรที่มีทักษะสูง (High-level machine intelligence: HLMI) จะถูกพัฒนาขึ้นภายในเวลา ๙ ปีข้างหน้า โดยนักวิจัยได้คาดการณ์ไว้ว่า AI จะสามารถแปลภาษาได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๔ สามารถเขียนเรียงความระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๖ สามารถขับรถบรรทุกได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๗ สามารถทางานในร้านค้าปลีกได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๑ สามารถเขียนหนังสือขายดีได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๔๙ และสามารถทางานเป็นศัลยแพทย์ได้ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๓ อนึ่ง นักวิจัยชาวเอเชียคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่นักวิจัยจากอเมริกาเหนือคาดการณ์เอาไว้ เช่น เคยมีการคาดการณ์กันไว้ว่า AI จะสามารถชนะมนุษย์ในเกมส์หมากล้อม (Go) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๑ แต่อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นแล้วในปี ค.ศ. ๒๐๑๗
การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ : AIRC (Artificial Intelligence Research Center)

การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ : AIRC (Artificial Intelligence Research Center)

( Article )

               ศูนย์ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AIRC : Artificial Intelligence Research Center) ของประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เพื่อเป็น ศูนย์ศึกษาวิจัยเฉพาะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของสถาบันวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงแห่งชาติ (National Institute of Advances Industrial Science and Technology; AIST) ด้วยแนวคิดพื้นฐานที่ว่า การวิจัยด้าน AI มีความก้าวหน้าอย่างมาก และเทคโนโลยี AI สามารถนามาประยุกต์ใช้ในด้าน ต่าง ๆ ได้อย่างแพร่หลาย ประเทศญี่ปุ่นจึงมุ่งให้ศูนย์ศึกษาวิจัยฯ เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสาหรับการรองรับนวัตกรรมที่มีความเชื่อมโยงประสานกันทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครัฐ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า รูปแบบการจัดตั้งองค์กรในลักษณะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ (public organization) จะสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนและแบ่งปันข้อมูลความรู้ทาง AI ออกสู่สาธารณะได้มากกว่าในรูปของการเป็นหน่วยงานเอกชนหรือมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ในส่วนของความร่วมมือกับสถาบันวิจัยต่างประเทศ หากเป็นรูปแบบของหน่วยงานรัฐแล้ว ย่อมจะได้รับประโยชน์หรือมีการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
การศึกษาดูงาน NEC Showroom (Shinagawa) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาดูงาน NEC Showroom (Shinagawa) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

( Article )

               บริษัท NEC Corporation จำกัด เป็นองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่น ที่มีนโยบายในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสู่สังคม โดยประกอบธุรกิจหลักในการให้บริกำรด้านธุรกิจกำรสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิต การค้ำปลีก และบริการด้ำนกำรเงิน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเปิดตัวบริการใหม่ ๆ ผ่านนวัตกรรมห่วงโซ่คุณค่าโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น Internet of Things (IoT) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตลอดจนสนับสนุนงานนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Enterprise business solution) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ปัจจุบันมีพนักงำนรวมทั้งสิ้นประมาณ ๙๘,๗๐๐ คน มีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ องค์กรที่มีความยั่งยืนของโลก (Most Sustainable Corporations) และ ๑ ใน ๑๐๐ ขององค์กรที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรม (Most Innovative Organizations) โดยสถาบัน Thomson Reuters
การมุ่งไปสู่สังคมเครือข่ายด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น

การมุ่งไปสู่สังคมเครือข่ายด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่น

( Article )

          แม้ว่าญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่ให้ความส้าคัญกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมเทคโนโลยี แต่ด้วยเหตุที่จ้านวนประชากรวัยท้างานและวัยเด็กมีอัตราลดลงขณะที่ผู้สูงอายุมีจ้านวนเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นอุปสรรคส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ถึงกระนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังมีความพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งและก้าวหน้าอยู่เสมอ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกลไกและวิธีการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นให้เป็นสังคมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในอนาคต เอกสารฉบับนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ (๑) เริ่มต้นรู้จักกับสังคมเทคโนโลยี (๒) ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อสังคมมนุษย์ (๓) ระบบเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ (๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (๕) ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ (๖) บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 ผลกระทบและอุปสรรคของปัญญาประดิษฐ์ต่อรัฐบาลญี่ปุ่น

ผลกระทบและอุปสรรคของปัญญาประดิษฐ์ต่อรัฐบาลญี่ปุ่น

( Article )

          สรุปสาระสาคัญของรายงานเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และสังคมมนุษย์ (Report on Artificial Intelligence and Human Society) จัดทำโดยคณะกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และสังคมมนุษย์ (the Advisory Board on Artificial Intelligence and Human Society)
การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อพิจารณาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

( Article )

               การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในประเทศญี่ปุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้ในสาขาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและแม่นยำในการวินิจฉัยโรค การนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาความม่ันคงปลอดภัยสาธารณะ เช่น วงจรปิดบนถนนสายต่าง ๆ ที่นอกจากจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจราจรและความหนาแน่นของประชากรแล้ว ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละบุคคลที่ผ่านไปมาในแต่ละบริเวณได้อย่างแม่นยำ ตลอดจนการนำมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ   อย่างไรก็ดี ทั้งนักวิชาการและประชาชนต่างก็ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ผู้เขียนจึงขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ตามลำดับดังนี้ (๑) ปัญญาประดิษฐ์คืออะไร (๒) การนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในปัจจุบันและความเป็นไปได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต (๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ (๔) ข้อพิจาณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
นัยสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ASEAN China Free Trade Agreement: ACFTA)

นัยสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี อาเซียน - จีน (ASEAN China Free Trade Agreement: ACFTA)

( Article )

               ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนถือได้ว่าเป็นข้อตกลงฉบับแรกที่อาเซียนได้จัดทำร่วมกับประเทศภายนอกภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นข้อตกลงที่มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีพ.ศ. ๒๕๖๑ มีการคาดการณ์ว่าอาเซียนและจีนจะก้าวไปสู่การลดภาษีสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้มูลค่าทางการค้าเพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ทว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายที่กำลังดำเนินไปได้อย่างดียิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้อาเซียนและจีนได้รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังมีนัยสำคัญในมิติอื่นให้ศึกษา บทความนี้จึงมุ่งนำเสนอประเด็นสำคัญในแง่ของระบบระหว่างประเทศภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกต่อไป
อาเซียนกับความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

อาเซียนกับความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

( ASEAN Economic Community )

               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความสำคัญและสิทธิของของผู้บริโภคในภาพรวม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องของนโยบายและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคผ่านแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (The ASEAN Strategic Plan in Consumer Protection: ASAPCP) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของอาเซียนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและแสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาคมที่มีพัฒนาการและศักยภาพในการตอบสนองต่อประเด็นท้าทายในรูปแบบใหม่ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ ๒๑
Trafficking in Persons 2017: Burma

Trafficking in Persons 2017: Burma

( Article )

                              บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำการศึกษาต่อเนื่องจากกรณีศึกษาการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ : ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน สปป.ลาว  เวียดนาม และมาเลเซีย  ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Trafficking in Persons Report June 2017) ที่จัดทำขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ โดยบทความนี้จะศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ในเมียนมาซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 Watch list ของการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 
 
Trafficking in Persons 2017: Malaysia

Trafficking in Persons 2017: Malaysia

( Article )

                                  บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยทำการศึกษาต่อเนื่องจากกรณีศึกษาการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ : ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน สปป.ลาว และเวียดนาม ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Trafficking in Persons Report June 2017)  ที่จัดทำขึ้นโดยสหรัฐอเมริกา โดยบทความนี้จะศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ในมาเลเซียซึ่งเป็น ๑ ใน ๖ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 ของการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 
การส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการด้านแรงงานและการประกันสังคมของสาธารณรัฐเอสโตเนีย
การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

( ASEAN Socio-Cultural Community )

                                      บทความนี้จะศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ใน สปป.ลาว ซึ่งเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 Watch list ของการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้ ด้วยตระหนักดีว่าการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง และอาเซียนเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีหลายประเทศในอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง  และการศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ ตลอดจนการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการค้ามนุษย์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น