Competition Law in ASEAN (II)

Competition Law in ASEAN (II)

( ASEAN Economic Community )

จากบทความครั้งก่อนที่ได้กล่าวถึงกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๔๑ ของแผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงร่วมกันที่จะกำหนดนโยบายการแข่งขันทางการค้าภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฉบับนี้เราจะพิจารณาถึงภาพรวมและพัฒนาการของกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีกฎหมายใช้บังคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประเทศสมาชิกอาเซียนที่ยังไม่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าต่อจากบทความในตอนที่ ๑
Competition Law in ASEAN

Competition Law in ASEAN

( ASEAN Economic Community )

แผนงานเพื่อการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Blueprint ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดไว้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนต้องมีนโยบายหรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามาใช้บังคับภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  อย่างไรก็ตาม มี ๕ ประเทศจาก ๑๐ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าก่อนปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม และอีก ๔ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ลาว เมียนมา และฟิลิปปินส์ ได้มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีประเทศกัมพูชาประเทศเดียวในอาเซียนที่ยังไม่มีกฎหมายการแข่งขันทางการค้า แต่ได้มีร่างกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กฎหมาย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเครือรัฐออสเตรเลีย

กฎหมาย และการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเครือรัฐออสเตรเลีย

( Article )

โดยที่ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่อยู่ ภายใต้การดำเนินงานของประซาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และเป็นประเด็นที่ได้รับ การผลักดันทั้งในบริบทของอาเซียนและระดับสหประซาชาติ ซึ่งในปัจจุบัน การขยายตัว ทางเศรษฐกิจและการเติบโตของเมืองได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อม เกิดปัญหา ขยะ นํ้า และสารพิษ ตลอดจนผลกระทบต่อระบบนิเวศอันเนื่องมาจากปริมาณสารพิษที่เพิ่มมากขึ้น และปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสมดุล จึงเป็นประเด็นพื้นฐานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
Regulation of Fintech in Singapore

Regulation of Fintech in Singapore

( ASEAN Economic Community )

ฟินเทคเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีโดยใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ซึ่งทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินเป็นเรื่องง่าย ปัจจุบันฟินเทคเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมไปสู่โลกไร้เงินสด ในแง่ของรัฐจะกำกับดูแลการใช้ประโยชน์ในการใช้ฟินเทคอย่างไร ผู้เขียนจึงเขียนบทความเรื่องการกำกับดูแลฟินเทคของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางการเงินในอาเซียนเพื่อศึกษาการกำกับดูแลฟินเทคโดยเน้นการให้บริการทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี
์New Financial Institution Law of Myanmar

์New Financial Institution Law of Myanmar

( ASEAN Economic Community )

เมียนมาออกกฎหมายสถาบันการเงินใหม่ (New Financial Institution Law – NFIL) หลังจากที่หลายภาคส่วนรอคอยมานาน เนื่องจากได้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนับตั้งแต่รัฐบาลพลเรือนได้เข้ามาบริหารประเทศก็ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบภาคธนาคารเนื่องจากกฎหมายปัจจุบันเกี่ยวกับระบบธนาคารนั้นล้าสมัย และยังมีช่องว่างทางกฎหมายหลายอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น เรื่องความโปร่งใส เนื้อหา และโครงสร้าง ในปัจจุบันระบบธนาคารพาณิชย์ในเมียนมายังไม่พัฒนาเท่าที่ควร แม้ว่าเศรษฐกิจของเมียนมากำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น สินเชื่อของภาคเอกชนมีการเติบโตร้อยละ ๕๐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เริ่มมีการเปิดประเทศภายใต้การปกครองของรัฐบาลกึ่งพลเรือน และมีเงินฝากในธนาคารคิดเป็น
How Thailand will be the hub of fintech in ASEAN?

How Thailand will be the hub of fintech in ASEAN?

( ASEAN Economic Community )

เมื่อนึกถึงประเทศไทยคนมักจะนึกถึงสิ่งพื้นฐานอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น วัฒนธรรมที่ประณีตงดงาม วัด พระพุทธรูป ชายหาดที่สวยงาม ช้างคู่บ้านคู่เมือง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านให้เข้ามาในประเทศในแต่ละปี แต่ในอีกมุมหนึ่งสมาชิกของชุมชนฟินเทคในประเทศไทยกลับมองว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรและมีศักยภาพในการพัฒนาฟินเทคสตาร์ทอัพ ไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ จะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้จัดงาน Startup Thailand 2016 ขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา งานดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้สังคมหันมาสนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยได้มีการรวมตัวกันมากที่สุดเป็นครั้งแรกของสตาร์ทอัพกว่า ๑๘๐ รายและได้กลายเป็นงานสตาร์ทอัพที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๖,๐๐๐ คน ซึ่งถือว่ามากที่สุดในเอเชีย ก่อให้เกิดเม็ดเงินลงทุนมูลค่าสูงถึง ๔,๐๐๐ ล้านบาท จึงเห็นได้ว่าแม้เอกลักษณ์ของความเป็นไทยกับเทคโนโลยีอย่างฟินเทคจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะสามารถนำมารวมกันได้ แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะขวางกั้นที่จะทำไม่ให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางฟินเทคในอาเซียนทำมาก่อน
วิเคราะห์พันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยกฎหมายแรงงานต่างด้าว

วิเคราะห์พันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียนว่าด้วยกฎหมายแรงงานต่างด้าว

( ASEAN Socio-Cultural Community )

เมื่อวันที่ ๖-๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่แรงงาน พนักงานตรวจแรงงาน อัยการ และพนักงานสอบสวน จากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วม
การถอนตัวจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของอาเซียนหรือไม่

การถอนตัวจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของอาเซียนหรือไม่

( ASEAN Political-Security Community )

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายโดนัลด์  ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถอนตัวออกจากความตกลงปารีสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะทำให้อาเซียนเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบเศรษฐกิจแนวใหม่เพื่อรองรับกับพันธกรณีตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) หรือไม่ 
President Rodrigo Duterte and Turkey as an ASEAN member

President Rodrigo Duterte and Turkey as an ASEAN member

( ASEAN Political-Security Community )

ในการแถลงข่าวเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นาย Rodrigo  Duterte แถลงว่าตุรกีและมองโกเลียอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน
แนวโน้มของอูเบอร์ (Uber)ในการฝ่าฟันวิกฤตด้านกฎหมายในอาเซียน

แนวโน้มของอูเบอร์ (Uber)ในการฝ่าฟันวิกฤตด้านกฎหมายในอาเซียน

( ASEAN Economic Community )

ด้วยบริการอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้อูเบอร์ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว อูเบอร์ได้ขยายกิจการในอาเซียนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยปัจจุบันได้ให้บริการใน ๓๘ เมืองในอาเซียนและกำลังขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง แม้อูเบอร์จะได้รับความนิยมและมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อูเบอร์กำลังเผชิญอุปสรรคครั้งใหญ่ เนื่องจากกฎหมายของหลายประเทศในแถบนี้ต่างไม่รองรับลักษณะการให้บริการของอูเบอร์  อย่างไรก็ดี บทความนี้จะกล่าวถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่ทั้งมีและไม่มีกฎหมายรองรับการให้บริการอูเบอร์เพื่อให้เห็นถึงเหตุผลความจำเป็นของแต่ละประเทศ
International Laws and ASEAN Countries Domestic Laws on Abortion

International Laws and ASEAN Countries Domestic Laws on Abortion

( ASEAN Socio-Cultural Community )

กฎหมายการทำแท้งตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกำหนดอย่างไร และกฎหมายในประเทศสมาชิกตอบสนองต่อพันธกรณีที่แต่ละประเทศมีต่อตราสารทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือไม่...
Freedom of Expression and Right to information in ASEAN: Vietnam

Freedom of Expression and Right to information in ASEAN: Vietnam

( ASEAN Socio-Cultural Community )

ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกและแลกเปลี่ยนทางความคิด ความเห็นอย่างอิสระ ยังมีประเด็นปัญหาเรื่อยมาและทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อพลเมืองในประเทศสมาชิกอาเซียน