อุปสรรคของอาเซียนกับการจัดการปัญหาการก่อการร้ายภายในภูมิภาค

อุปสรรคของอาเซียนกับการจัดการปัญหาการก่อการร้ายภายในภูมิภาค

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

                      นับตั้งแต่ที่ปัญหาการก่อการร้ายคุกคามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรงขึ้น อาเซียนได้สร้างกลไกเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งยังปรากฏความต้องการที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังจากที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ อันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อภูมิภาคเป็นอย่างมาก การกำหนดให้ประเด็นการก่อการร้ายเป็นวาระสำคัญในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนเวทีต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลจากความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในภัยก่อการร้ายผ่านคำแถลงการณ์ของบรรดาผู้นำในเวทีการประชุมการพบปะระหว่างผู้นำยังสะท้อนให้เห็นความพยายามในการสร้างกระบวนการรับรู้และความเข้าใจระหว่างกันในเรื่องของปัญหาการก่อการร้าย ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ยังนำมาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานอันเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเห็นได้จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการก่อการร้ายร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย มาตรการยับยั้งการไหลเวียนของเงินทุน มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นทางสังคมและศาสนา เป็นต้น
สถานการณ์การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกการจัดการปัญหาของอาเซียน

สถานการณ์การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลไกการจัดการปัญหาของอาเซียน

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

                     การก่อการร้าย เป็นภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่ (Non – Traditional Security) ที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นปัญหาที่ท้าทายความสามารถของประเทศทั้งหลายในการจัดการแก้ไข เนื่องจากเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ และการดำรงอยู่ของรัฐ ลักษณะของการก่อการร้ายในยุคโลกาภิวัตน์ได้ก้าวข้ามข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ ทำให้การใช้ความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่ได้คำนึงถึงขอบเขตหรือพื้นที่เขตแดนของรัฐอีกต่อไป ด้วยปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้จึงทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายอยู่ในสถานะของตัวแสดงข้ามชาติ (Transnational Actors) ซึ่งมีบทบาทและเพิ่มจำนวนขึ้นได้โดยง่าย อีกทั้งกระบวนการและแนวคิดของการก่อการร้ายนั้นยังมีความซับซ้อนที่สามารถครอบคลุมได้ในทุกมิติของสังคม สิ่งดังกล่าวได้กลายเป็นปัจจัยที่ยกระดับให้ปัญหาการก่อการร้ายเป็นปัญหาข้ามพรมแดนที่มีความร้ายแรงและเป็นการยากที่แต่ละประเทศจะรับมือได้อย่างลำพัง
กรอบความร่วมมืออาเซียนในการแก้ปัญหายาเสพติด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพื่อประชาคมที่มั่นคงของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕

กรอบความร่วมมืออาเซียนในการแก้ปัญหายาเสพติด ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านยาเสพติดเพื่อประชาคมที่มั่นคงของอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

                                  บทความนี้เป็นกรณีศึกษาสืบเนื่องมาจากกรณีศึกษาสถานการณ์และปัญหายาเสพติดในอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่พบว่า แม้ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเพิ่มความพยายามในการลดปริมาณการผลิต การค้า และการใช้ยาเสพติดในประเทศและในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณยาเสพติด ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจยึด และจำนวนผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด  ตลอดจนอัตราเฉลี่ยของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาอาการติดยาเสพติดในอาเซียนยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และด้วยความพยายามของอาเซียนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียนในด้านต่าง ๆ ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ฯลฯ ที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น  ในขณะที่ยังมีคนหรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่อาศัยประโยชน์จากพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของอาเซียนที่เกิดขึ้นนี้เป็นช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการลักลอบผลิต ขนย้ายลำเลียง และค้ายาเสพติด ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน
 
สถานการณ์และแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอาเซียน : ประเทศไทย

สถานการณ์และแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดอาเซียน : ประเทศไทย

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

                               ด้วยตระหนักดีว่า ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้าง และเนื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนต่างมีเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงถึงกัน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อีกทั้งด้วยความพยายามของอาเซียนในการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมความเชื่อมโยงอาเซียนในด้านต่าง ๆ ทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ฯลฯ ที่มีความรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น  ในขณะที่ยังมีคนหรือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่อาศัยพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของประชาคมอาเซียนที่เกิดขึ้นนี้ เป็นช่องทางที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในการลักลอบลำเลียงหรือค้ายาเสพติดภายในประเทศและข้ามพรมแดน อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ตามมา อาชญากรรมยาเสพติดจึงมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (transnational crime)
จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยสำคัญต่ออาเซียน: บทบาทของสหรัฐฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

จาก Pivot to Asia สู่ American First นัยสำคัญต่ออาเซียน: บทบาทของสหรัฐฯ กรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

                การปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เป็นนโยบาย American First ซึ่งเป็นการลดความเป็นเสรีนิยมและเพิ่มความเป็นชาตินิยมให้มากขึ้นนั้นได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับอาเซียนในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายนัยสำคัญของการดำเนินนโยบาย American First ของสหรัฐฯ ต่ออาเซียน โดยจะแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหรัฐฯ ในยุคของโอบามาที่ดำเนินนโยบายแบบ Pivot to Asia และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของทรัมป์ภายใต้นโยบาย American First โดยศึกษากรณีปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้อันเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
​การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ในเวียดนาม

​การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมาย (RIA) ในเวียดนาม

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

กฎหมายเป็นข้อกำหนดหรือข้อบังคับของสังคมที่ตราขึ้นเพื่อบังคับให้สมาชิกในสังคมต้องปฏิบัติตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายย่อมต้องถูกลงโทษ กฎหมายจึงเป็นสิ่งที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ การมีกฎหมายมากขึ้นเท่าใด จึงเป็นสิ่งที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากขึ้นเท่านั้น   
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ และบทวิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ และบทวิเคราะห์กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

ปัจจุบันมีอาชญากรรมในลักษณะใหม่ที่เรียกว่า “อาชญากรรมไซเบอร์”  ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ผู้นำอาเซียนได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันสังคมของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการริเริ่มวิธีการในระดับภูมิภาคที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนในครั้งดังกล่าว ผู้นำอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศได้รับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (ASEAN Declaration to Prevent and Combat Cybercrime) โดยบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงสาระสำคัญของปฏิญญาฯ พันธกรณี กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องและบทวิเคราะห์ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... อีกด้วย
ประเทศไทยกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕

ประเทศไทยกับแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

                    การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนที่มีมานานกว่าสี่ทศวรรษ ในลักษณะที่ครอบคลุมและเป็นนามธรรม ตลอดระยะเวลา ๗ ปี ตามแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ค.ศ.๒๐๐๙-๒๐๑๕ (The ASEAN Political – Security Community : APSC (๒๐๐๙-๒๐๑๕)) อันมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันในภูมิภาคและในโลกได้อย่างสันติ ภายใต้ความยุติธรรม เป็นประชาธิปไตย และมีความปรองดองกัน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค โดยยึดหลักความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติและคำนึงถึงการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีนอกภูมิภาคด้วยนั้น ได้ส่งผลให้ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนมีความลึกซึ้งและครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการตอบสนองความท้าทายทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รากฐานของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนภายในช่วง ค.ศ.๒๐๑๖ – ๒๐๒๕
 
การถอนตัวจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของอาเซียนหรือไม่

การถอนตัวจากความตกลงปารีสของสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศของอาเซียนหรือไม่

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายโดนัลด์  ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศถอนตัวออกจากความตกลงปารีสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) การตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะทำให้อาเซียนเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบเศรษฐกิจแนวใหม่เพื่อรองรับกับพันธกรณีตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) หรือไม่ 
ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte กับการดึงประเทศตุรกีเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

ประธานาธิบดี Rodrigo Duterte กับการดึงประเทศตุรกีเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

ในการแถลงข่าวเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นาย Rodrigo  Duterte แถลงว่าตุรกีและมองโกเลียอยากจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน

การประชุมสุดยอมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 30 และประเด็นทะเลจีนใต้

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

การประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 30 จะจัดขึ้นภายในปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็น
วาระเดียวกันกับการครอบรอบ 50 ปีอาเซียน และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาเซียนต้องเผชิญหน้ากับปัญหา
ที่น่ากังวลใจอย่างประเด็นข้อพิพาททะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นการแสดงสัญญาณด้านลบทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์
และทางทะเล  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี และความลำบากใจ
ในการเลือกข้าง ส่งผลให้ประเด็นนี้ซาลงไปบ้างในระยะที่ผ่านมา
บทวิเคราะห์ :: บทบาทของอาเซียนท่ามกลางวิกฤติเกาหลีเหนือ

บทวิเคราะห์ :: บทบาทของอาเซียนท่ามกลางวิกฤติเกาหลีเหนือ

( ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน )

แม้ว่าคาบสมุทรเกาหลีจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝากโดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถกลับมารวมตัวกันได้หรือไม่ แต่ประเด็นที่น่ากังวลใจในระดับสากลคือการดื้อดึงที่จะทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ภายใต้การนำของ Kim Jong Un นี้ ซึ่งได้ลุกลามกลายเป็นความตึงเครียดที่แต่ละภูมิภาคไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลย