List of Instruments
ลำดับที่ รายชื่อความตกลง เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับ สถานะ กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (8)

1

Agreement on the establishment of the ASEAN University Network

ให้ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ได้ลงนามหรือให้การยอมรับโดยมหาวิทยาลัยสมาชิก

ไม่มีผลบังคับใช้
30 Nov 1995

วิเคราะห์พันธกรณี

2

Agreement for the Promotion of Cooperation in Mass Media and Cultural Activities

ไม่มีเงื่อนไข

มีผลบังคับใช้

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3

Agreement on the Establishment of the ASEAN Cultural Fund

ไม่มีเงื่อนไข

มีผลบังคับใช้
02 Dec 1978

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4

Charter of the ASEAN University Network

กฎบัตรนี้จะมีใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้การยอมรับ

มีผลบังคับใช้
30 Nov 1995

วิเคราะห์พันธกรณี

5

ASEAN Agreement on Trans boundary Haze Pollution

ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากยื่นสัตยาบันสาร จดหมายยอมรับ หนังสือรับรอง หรือภาคยานุวัติสาร 60 วัน

มีผลบังคับใช้
25 Nov 2003

ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response

ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับหลังจากยื่นสัตยาบันสาร จดหมายยอมรับ หนังสือรับรอง หรือภาคยานุวัติสาร 60 วัน

มีผลบังคับใช้
24 Dec 2009

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

7

Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity

ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อมีการยื่นสัตยาบันสารฉบับที่ ๖ ต่อเลขาธิการอาเซียน

มีผลบังคับใช้
23 Jul 2009

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....

8

Agreement on the Establishment of the ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management

ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับในวันที่มีการยื่นหนังสือแจ้งการดำเนินการกระบวนการภายในด้านกฎหมานฉบับที่ ๑๐ ต่อเลขาธิการอาเซียน

มีผลบังคับใช้
07 Apr 2014

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐