รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (ด้านสังคมฯ)

สังคม วัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม และประชาคมการเมืองและความมั่นคง รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศด้านสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคงที่ประเทศสิงคโปร์ได้ทำไว้กับประเทศอื่น หรือองค์การระหว่างประเทศ โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสื่อสาร กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิต กฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของระบบราชการ กฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและการควบคุมสถานการณ์บ้านเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงภาพรวมด้านนโยบายและพันธกรณีเกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม การเมือง และความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์

ดาวน์โหลดงานวิจัย

รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ (สังคมวัฒนธรรม)

Type : application/pdf Size : 3166 KB Downloads : 4524

DOWNLOADS