กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศบรูไน

ประเทศบรูไน
          บรูไน หรือชื่อทางการ รัฐบรูไนดารุสซาลาม (State of Brunei Darussalam) หรือ เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ มีพื้นที่ ๕,๗๖๕ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศบรูไน คือ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน โดยมีจำนวนประชากรประมาณ ๔๒๘,๑๔๖ คน ประชากรของบรูไนประกอบด้วย คนเชื้อสายมาเลย์ จีน ชาวพื้นเมือง และเชื้อชาติอื่น ๆ ประเทศบรูไนใช้ภาษาบาฮาซามาเลย์เป็นภาษาราชการ  อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็มีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารกันอย่างแพร่หลาย
          ประเทศบรูไนปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยปกครองในระบบสุลต่าน โดยองค์สุลต่าน (Sultan) จะมีอำนาจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว มีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang Di-Pertuan Negara) และเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ (Head of State) สุลต่านจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะในการบริหารประเทศ นอกจากนั้นยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการคลัง โดยองค์สุลต่านจะมีอัครเสนาบดีเป็นผู้ช่วย ซึ่งพระองค์จะเป็นผู้แต่งตั้ง ลักษณะเด่นของความเป็นอธิปไตยของสุลต่านบรูไน คือ ความเป็นเอกภาพและภารดรภาพของประชาราษฎร์ ประชาชนจะเคารพต่อสุลต่านผู้ทรงมีความยุติธรรม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของอิสลามที่เคารพเชื่อฟังผู้นำ
          การปกครองของประเทศบรูไนเป็นการปกครองในรูปแบบรัฐเดี่ยว แต่เป็นรัฐเดี่ยวแบบรวมศูนย์อำนาจ (Centralization) ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน บรูไนไม่มีการกระจายอำนาจทางการเมืองไปยังหน่วยการปกครองในระดับล่าง การบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นการสั่งการตามสายบังคับบัญชา หรือเป็นลำดับชั้นจากสุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีลงมาที่กระทรวง (Ministry) หรือหน่วยงานของรัฐ (Department) ต่อไปยังเขตการปกครอง (Daerah/District) และต่อไปยังตำบล (district) และหมู่บ้าน (Kampung/Village) ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับล่างสุด และเมื่อหมู่บ้านต้องดำเนินการใดก็จะเสนอเรื่องไปยังตำบล ซึ่งจะส่งต่อไปยังเขตการปกครอง ประเทศบรูไนมี ๔ เขตการปกครอง ประกอบด้วย เขตการปกครองบรูไน-มอารา (Brunei-Muara) เบอไลต์ (Belait) เต็มบูรง (Temburong) และตูตง (Tutong)
 

กฏหมายและกฏระเบียบ

Brunei Darussalam constitution

Type : application/pdf Size : 208 KB Downloads : 250

DOWNLOADS