กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา
          กัมพูชา หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๘๑,๐๓๕ ตารางกิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ ๑ ใน ๓ ของประเทศไทย เมืองหลวงของกัมพูชา คือ กรุงพนมเปญ กัมพูชามีจำนวนประชากรมากกว่า ๑๕ ล้านคน ประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ได้แก่ เวียดนาม ชาวจีน ชาวจาม และชาวเขามกกว่า ๓๐ เผ่า โดยมีภาษาราชการ คือ ภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร อันเป็นภาษากลุ่มย่อยของตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก และมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสในกลุ่มชาวเขมรผู้สูงอายุซึ่งเป็นภาษาราชการหลักของอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศส
          ประเทศกัมพูชามีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำประเทศ คือ สมเด็จฮุน เซน โดยดำรงตำแหน่งวาระละ ๕ ปี
          ประเทศกัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๒๐ จังหวัด ระบบรัฐสภาของกัมพูชาเป็นระบบสภาคู่ ประกอบด้วย (๑) สภาผู้แทนราษฎร (National Assembly) มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๕ ปี และมีสมเด็จกรมพระนโรดม  รณฤทธิ์ เป็นประธาน และ (๒) วุฒิสภา (Senate) ที่มีสมาชิกมากสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๖ ปี และมีสมเด็จ เจีย ซิม เป็นประธาน

กฏหมายและกฏระเบียบ

Cambodia Constitution

Type : application/pdf Size : 196 KB Downloads : 198

DOWNLOADS