กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศอินโดนีเชีย

ประเทศอินโดนีเซีย
          อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนกับทวีปออสเตรเลีย และระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก มีพื้นที่ ๑,๙๐๔,๕๖๙ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓๐ จังหวัด ๒ เขตปกครองพิเศษ และ ๑ เขตนครหลวงพิเศษ เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย คือ กรุงจาการ์ตา ประกอบด้วยประชากรประมาณ ๒๕๑,๑๗๐,๑๙๓ คน และมีความแตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ ๓๐๐ กว่ากลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วยประชากรเชื้อชาติชวา (Javanese) ซันดานีส (Sundanese) มาเลย์ (Malay) มาดูรา (Maduranese) และเชื่อชาติอื่น ๆ รวมทั้งประชากรเชื้อสายอินเดีย จีน และอาหรับ โดยมีภาษาราชการ คือ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย โดยปัจจุบันภาษาบาฮาซาเป็นภาษาที่ใช้ในการศึกษา การสื่อสารทางราชการ และการสื่อสารมวลชน  นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียยังมีการใช้ภาษาพื้นเมืองมากกว่า ๓๐๐ ภาษา เช่น ภาษาชวา และซันดานีส เป็นต้น
          ประเทศอินโดนีเซียปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีสภาที่ปรึกษาประชาชน (People’s Consultative Assembly)
ทำหน้าที่เป็นรัฐสภา

กฏหมายและกฏระเบียบ

Indonesia Constitution

Type : application/pdf Size : 168 KB Downloads : 207

DOWNLOADS