กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศสปป.ลาว

ประเทศลาว
          ลาว หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s Democratic Republic) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๓๖,๘๐๐ ตารางกิโลเมตร โดยไม่มีพื้นที่ติดทะเล เมืองหลวงของประเทศลาว คือ กรุงเวียงจันทน์ (Vientiane) ประเทศลาวมีจำนวนประชากรประมาณ ๖,๖๙๕,๑๖๖ คน ซึ่งประกอบด้วยชนชาติต่าง ๆ หลากหลายเชื้อชาติ ในภาษาลาวจะเรียกรวมกันว่า “ประชาชนบรรดาเผ่า” ซึ่งสามารถจำแนกได้ ๖๘ ชนเผ่าโดยประมาณ แบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ตามถิ่นที่อยู่ ได้แก่ ลาวลุ่ม ลาวเทิง และลาวสูง โดยมีภาษาราชการ คือ ภาษาลาว โดยกลุ่มชาวลาวเทิงและชาวลาวสูงยังคงมีการใช้ภาษาประจำเผ่าของตนควบคู่กับภาษาลาว ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่มีการใช้ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ
          ประเทศลาวปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นองค์กรชี้นำประเทศ มีประธานประเทศ (ประธานาธิบดี) เป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร
          ประเทศลาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ แขวง (จังหวัด) และ ๑ นครหลวง ได้แก่ นครหลวงเวียงจันทน์ แต่ละแขวงจะแบ่งเป็นเมือง (อำเภอ) แต่ละเมืองแบ่งย่อยเป็นบ้าน  

กฏหมายและกฏระเบียบ

Laos Constitution

Type : application/pdf Size : 180 KB Downloads : 206

DOWNLOADS