กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศมาเลเชีย

ประเทศมาเลเซีย
          มาเลเซีย หรือชื่อทางการคือ สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๓๒๙,๘๗๔ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ขณะที่เมือง
ปูตราจายาเป็นเมืองที่ตั้งของฝ่ายบริหาร มาเลเซียมีจำนวนประชากรมากกว่า ๓๐ ล้านคน มีสภาพสังคมประเทศเป็นแบบพหุสังคม หรือประเทศที่ประกอบด้วยชนจากหลายเผ่าพันธุ์รวมอยู่กันบนแหลมมาลายู ประกอบด้วยเชื้อชาติใหญ่ ๆ ๓ กลุ่ม คือ มาลายู จีน และอินเดีย โดยมีภาษาราชการ คือ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)
          ประเทศมาเลเซียมีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ มีรัฐบาลกลางทำหน้าที่ดูแลเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การต่างประเทศ การป้องกันประเทศ ความมั่นคง ตุลาการ การคลัง และอื่น ๆ ขณะที่ในแต่ละรัฐมีรัฐบาลของรัฐดูแลด้านศาสนา ประเพณี สังคม เกษตรกรรม การคมนาคมภายในรัฐ บางรัฐเช่นกลันตันมีระบบราชการในรูปแบบของตนเอง นอกจากนี้ ในแต่ละรัฐจะมีสภาแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ ๔ ปี เหมือนกันหมด
          ประเทศมาเลเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ รัฐ และ ๓ ดินแดนสหพันธ์ โดย ๑๑ รัฐ กับ
๒ ดินแดนสหพันธ์อยู่ในมาเลเซียตะวันตก และอีก ๒ รัฐ กับ ๑ ดินแดนสหพันธ์อยู่ในมาเลเซียตะวันออก
แต่ละรัฐแบ่งเป็นเขต แต่ละเขตแบ่งเป็นมูกิม (mukim) ในรัฐซาบาร์และรัฐซาราวัก เขตในรัฐจะถูกจัดกลุ่มโดยบะฮะกียัน (Bahagian หรือ division)
          ดินแดนสหพันธ์ เป็นดินแดนที่รัฐบาลกลางปกครอง ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ เมืองปูตราจารา (เมืองราชการ) และลาบวน (ศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศนอกชายฝั่ง) โดยทั้งกัวลาลัมเปอร์และปูตราจายาอยู่ในพื้นที่รัฐสลังงอร์ ส่วนลาบวนอยู่ใกล้รัฐซาบาร์

กฏหมายและกฏระเบียบ

Malaysia Constitution

Type : application/pdf Size : 2948 KB Downloads : 277

DOWNLOADS