กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศเมียนมา

ประเทศเมียนมา
          เมียนมา หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Republic of the Union of Myanmar) ตามชื่อทางราชการในปัจจุบัน เดิมใช้ชื่อว่า “สหภาพพม่า (Union of Burma)” ต่อมาในปี
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สาธารณรัฐสังคมนิยมสหภาพเมียนมาร์ (Socialist Republic of Union of Myanmar)” และเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนชื่อประเทศอีกครั้งหนึ่งเป็นชื่อดังปัจจุบัน ประเทศเมียนมาร์มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ ๖๗๖,๕๗๘ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์ คือ กรุงเนปิดอ (Nay Pyi Daw) และนครที่ใหญ่ที่สุด คือ ย่างกุ้ง เมียนมาร์มีจำนวนประชากรประมาณ ๕๖ ล้านคน มีสภาพสังคมประเทศเป็นแบบพหุสังคม ซึ่งประกอบไปด้วยประชากรที่หลากหลาย โดยมีภาษาราชการคือ ภาษาพม่า และยังมีภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ อาทิ ภาษาชิน กะฉิ่น กะเหรี่ยง ฉาน และภาษาท้องถิ่นอีก ๑๓๕ ภาษา
          ประเทศเมียนมาร์ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีรัฐสภา ประกอบด้วย สภาประชาชน สภาชาติพันธุ์ และสภาท้องถิ่น สมาชิกรัฐสภามาจากการเลือกตั้ง มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
          ประเทศเมียนมาร์แบ่งเขตการปกครองในระดับภูมิภาคออกเป็น ๗ ภูมิภาค (region) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์พม่า และ ๗ รัฐ (states) สำหรับพื้นที่ซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย 
 

กฏหมายและกฏระเบียบ

Myanmar Constitution

Type : application/pdf Size : 748 KB Downloads : 158

DOWNLOADS