กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์
          ฟิลิปปินส์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๒๙๘,๑๗๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่าง ๆ จำนวน ๗,๑๐๗ เกาะ เมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ คือ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์มีจำนวนประชากรมากกว่า ๑๐๗ ล้านคน และมีความหลากหลายด้านเชื้อชาติสูง ทำให้ฟิลิปปินส์มีภาษาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งร้อยภาษา โดยมีภาษาราชการสองภาษา ได้แก่ ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ
ประเทศฟิลิปปินส์มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยรูปแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ซึ่งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
ประเทศฟิลิปปินส์แบ่งเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่น (local government units, LGUs) โดยที่มีจังหวัดเป็นหน่วยหลัก มี ๗๙ จังหวัด (provinces) แบ่งออกเป็น นคร (cities) และเทศบาล (municipalities) ซึ่งหน่วยการปกครองทั้งสองยังประกอบด้วย บารังไกย์ (barangay) อีกทอดหนึ่ง ถือเป็นหน่วยรัฐบาลท้องถิ่นที่เล็กที่สุด ฟิลิปปินส์แบ่งออกเป็น ๑๗ เขต (regions) ซึ่งทุกจังหวัดได้ถูกจัดอยู่ใน ๑๖ เขต เพื่อความสะดวกในการปกครอง ยกเว้นเขตนครหลวง (National Capital Region) ที่แบ่งออกเป็นเขตพิเศษ ๔ แห่ง

กฏหมายและกฏระเบียบ

Philippine Constitution

Type : application/pdf Size : 240 KB Downloads : 221

DOWNLOADS