กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์
          สิงคโปร์ หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศเกาะที่เล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ประมาณ ๗๑๘.๓ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ ๕,๕๔๓,๔๙๔ คน ประกอบด้วยชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และอื่น ๆ โดยมีภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ
          ประเทศสิงคโปร์แยกตัวออกจากประเทศมาเลเซียเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ปัจจุบันมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐระบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขทางพิธีการ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขทางด้านบริหาร ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลก เพราะนับแต่ก่อตั้งประเทศเป็นต้นมา มีรัฐบาลที่มาจากพรรคเดียวและเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก 

กฏหมายและกฏระเบียบ

Singapore Constitution

Type : application/pdf Size : 484 KB Downloads : 235

DOWNLOADS