กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศไทย

 

 ประเทศไทย
                    ไทย หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๑๓,๑๑๕ ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยมีจำนวนประชากรมากกว่า ๖๖ ล้านคน โดยมีภาษาราชการคือ ภาษาไทย มีรายได้หลักจากภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ประเทศไทยแบ่งการปกครองออกเป็น ๗๗ จังหวัด โดยจังหวัดที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยในลำดับต้น ๆ ของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเชียงใหม่ เป็นต้น
                    ประเทศไทยมีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและทรงใช้อำนาจผ่าน ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร (ผ่านทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี) ฝ่ายนิติบัญญัติ (ผ่านทางรัฐสภา) และฝ่ายตุลาการ (ผ่านทางศาลยุติธรรม)
                    ในส่วนของระบบกฎหมายของประเทศไทยมีการพัฒนามาอย่างยาวนาน โดยไทยได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายที่ใช้ประมวลกฎหมาย (Civil law system) และระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common law system) กฎหมายส่วนใหญ่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาโดยองค์กรนิติบัญญัติ ส่วนกฎหมายที่ถูกตราโดยองค์กรอื่นนอกจากองค์กรนิติบัญญัติถือเป็นข้อยกเว้นหลักทั่วไปเท่านั้น กฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ ส่วนกฎหมายที่ออกโดยองค์กรบริหาร ได้แก่ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศกระทรวง นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ออกโดยองค์กรอื่น เช่น กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เสนอโดยประชาชน เป็นต้นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

กฏหมายและกฏระเบียบ

Thailand Constitution

Type : application/pdf Size : 169 KB Downloads : 239

DOWNLOADS