กฏหมายและกฏระเบียบ

ประเทศเวียดนาม

ประเทศเวียดนาม
          เวียดนาม หรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน มีพื้นที่ ๓๓๑,๖๙๘ ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองเป็น ๕๘ จังหวัด และ ๕ เทศบาลนคร เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม คือ ฮานอย โดยมีจำนวนประชากรประมาณ ๘๖ ล้านคน ประชากรของเวียดนามประกอบด้วยคนเชื้อสายคิ่น (Kinh) ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ และมีประชากรส่วนที่เหลือประกอบด้วย ๕๓ กลุ่มชาติพันธุ์ จึงทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ภาษาราชการของเวียดนาม คือ ภาษาเวียดนาม อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาติพันธุ์ ๒๔ กลุ่มจาก ๕๓ กลุ่มก็มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง และในปัจจุบันภาษาอังกฤษก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในฐานะภาษาที่สอง ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเยอรมันก็มีความสำคัญในระดับต่าง ๆ กัน
          ประเทศเวียดนามปกครองโดยระบอบสังคมนิยม มีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. ๑๙๙๒ ได้ยืนยันบทบาทความสำคัญและความเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ไว้ดังนี้  
  “พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นแนวหน้าของชนชั้นกรรมาชีพของเวียดนามและเป็นผู้แทนอันซื่อสัตย์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมาชีพ ผู้ใช้แรงงานและชาติ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ของมาร์กซ-เลนินและแนวคิดของโฮจิมินห์ เป็นพลังนำของรัฐและสังคม”

กฏหมายและกฏระเบียบ

Vietnam Constitution

Type : application/pdf Size : 230 KB Downloads : 215

DOWNLOADS