รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ด้านเศรษฐกิจ)

การค้าและการลงทุน
ข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจในการทำการค้าและขยายการลงทุนไปยังประเทศสิงคโปร์โดยข้อมูลกฎหมายประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกับการค้าสินค้าและบริการของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของคนต่างด้าว กฎหมายคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภายใน กฎหมายที่ดินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน กฎหมายแรงงาน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกลไกการระงับข้อพิพาท  นอกจากนี้ ยังรวบรวมข้อมูลหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อของผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจที่ต้องการเข้าไปลงทุนหรือประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม

ดาวน์โหลดงานวิจัย

Law relating to Economics Issues in Vietnam

Type : application/pdf Size : 2295 KB Downloads : 2438

DOWNLOADS

รายงานข้อมูลกฎหมายของประเทศเวียดนาม (ด้านเศรษฐกิจ)

Type : application/pdf Size : 2347 KB Downloads : 1020

DOWNLOADS