asean

ประกาศกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกผู้รับจ้างตามโครงการจัดจ้างบุคลากร

ประกาศกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกผู้รับจ้างตามโครงการจัดจ้างบุคลากร

( Activity )

                      นับตั้งแต่ที่ปัญหาการก่อการร้ายคุกคามภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรงขึ้น อาเซียนได้สร้างกลไกเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งยังปรากฏความต้องการที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังจากที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๐๒ อันเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบและความเสียหายต่อภูมิภาคเป็นอย่างมาก การกำหนดให้ประเด็นการก่อการร้ายเป็นวาระสำคัญในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีอาเซียนเวทีต่าง ๆ ทั้งนี้ ผลจากความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในภัยก่อการร้ายผ่านคำแถลงการณ์ของบรรดาผู้นำในเวทีการประชุมการพบปะระหว่างผู้นำยังสะท้อนให้เห็นความพยายามในการสร้างกระบวนการรับรู้และความเข้าใจระหว่างกันในเรื่องของปัญหาการก่อการร้าย ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ยังนำมาซึ่งการสร้างบรรทัดฐานอันเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเห็นได้จากข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการก่อการร้ายร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวกรองความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย มาตรการยับยั้งการไหลเวียนของเงินทุน มาตรการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นทางสังคมและศาสนา เป็นต้น
ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย

( Activity )

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

( Activity )เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์  (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)

( Activity )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้เดินทางไปประชุม เชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน
Announcement regarding to the employment

Announcement regarding to the employment

( Activity )

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
The Legal Conference regarding enhancement of Digital Technology policy in Estonia

The Legal Conference regarding enhancement of Digital Technology policy in Estonia

( Activity )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM

The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM

( Activity )

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

( Activity )

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย
ALA Metting 39

ALA Metting 39

( Activity )

..
งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN

งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN

( Activity )

งานสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลเวบไซต์ Law for ASEAN วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์โดย สำนักกฎหมายต่างประเทศ (ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ)

International Symposium “ASEAN Cyber Security and Cyber Crime Center: Possibility and Way Forward”

International Symposium “ASEAN Cyber Security and Cyber Crime Center: Possibility and Way Forward”

( Activity )

The office of the Council of State of Thailand hold its third International Symposium at Swiss Hotel Park Nai Lert between 15 – 16 September.
การประชุมด้านกฎหมายกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๘

การประชุมด้านกฎหมายกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๘

( Activity )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินทางไปประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Open Government Partnership, Department of Justice, The Executive Office of the President (EOP) และ FBI Cyber Division เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประชุมในหัวข้อ (๑) กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (๒) กฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ และ (๓) กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวของทางราชการของสหรัฐอเมริกา