แนะนำ Law for ASEAN

                             Law for ASEAN เป็นฐานข้อมูลกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านกฎหมายและกฎระเบียบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีนโยบายจัดทำข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นลำดับแรก เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจไทยในการลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก นอกจากนี้ มีนโยบายจัดทำคำแปลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกกับภาคธุรกิจต่างชาติในการทำการค้ากับประเทศไทยและลงทุนในประเทศไทย อนึ่ง สำนักงานฯ มีนโยบายจะมีการจัดทำข้อมูลกฎหมายและคำแปลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นลำดับต่อไป      โดยมีกองกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ