ประกาศกองกฎหมายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกผู้รับจ้างตามโครงการจัดจ้างบุคลากร
ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย

( กิจกรรม )

ประกาศรับสมัครบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์

( กิจกรรม )เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์  (AI) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
การประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน GRIPS

การประชุมโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน GRIPS

( กิจกรรม )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ ได้เดินทางไปประชุม เชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อกากับดูแลปัญญาประดิษฐ์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายกับสถาบัน
ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง

( กิจกรรม )

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
การประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

การประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล

( กิจกรรม )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปประชุมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสาธารณรัฐเอสโตเนีย 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗

( กิจกรรม )

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑๗ (The 17th ASEAN Senior Law Officials Meeting: ASLOM) ณ เมืองปุตราจายา สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

( กิจกรรม )

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในโครงการจัดจ้างบุคลากรสำหรับจัดทำฐานข้อมูลกฎหมาย
การประชุม ALA ครั้งที่ ๓๙

การประชุม ALA ครั้งที่ ๓๙

( กิจกรรม )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับคณะผู้แทนหน่วยงานด้านกฎหมายฝ่ายไทย ประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา รองอัยการสูงสุด ผู้พิพากษา อัยการ และผู้แทนหน่วยงานทางกฎหมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: ALA) ครั้งที่ ๓๙  ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐

งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN

งานสัมมนาทางวิชาการและเปิดตัวเว็บไซต์ Law for ASEAN

( กิจกรรม )

งานสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลเวบไซต์ Law for ASEAN วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ C ASEAN อาคารไซเบอร์เวิลด์ โดย สำนักกฎหมายต่างประเทศ (ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

( กิจกรรม )

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดงานประชุมวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในหัวข้อ “การพัฒนาความร่วมมือในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ตลอดจนมุมมองต่อความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของอาเซียน”
การประชุมด้านกฎหมายกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๘

การประชุมด้านกฎหมายกับประเทศสมาชิกอาเซียน+๘

( กิจกรรม )

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เดินทางไปประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Open Government Partnership, Department of Justice, The Executive Office of the President (EOP) และ FBI Cyber Division เป็นต้น ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อประชุมในหัวข้อ (๑) กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (๒) กฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ และ (๓) กฎหมายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวของทางราชการของสหรัฐอเมริกา