ความตกลง

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
List of Instruments
ลำดับที่ รายชื่อความตกลง เงื่อนไขการมีผลใช้บังคับ สถานะ กฏหมายไทยที่เกี่ยวข้อง

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (12)

1

ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนสำหรับอาเซียน

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีผลบังคับใช้

วิเคราะห์พันธกรณี

2

ความตกลงว่าด้วยการก่อตั้งกองทุนสำหรับอาเซียน

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีผลบังคับใช้

วิเคราะห์พันธกรณี

3

Agreement on the establishment of the ASEAN University Network

ให้ความตกลงนี้มีผลใช้บังคับในวันที่ได้ลงนามหรือให้การยอมรับโดยมหาวิทยาลัยสมาชิก

ไม่มีผลบังคับใช้
30 Nov 1995

วิเคราะห์พันธกรณี

4

กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนโดยยานพาหนะทางถนน

 ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เมื่อประเทศสมาชิก ๓ ประเทศได้ให้สัตยาบันสารแก่เลขาธิการอาเซียน

ไม่มีผลบังคับใช้
13 Oct 2017

วิเคราะห์พันธกรณี

5

พิธีสารฉบับที่ ๒ กำหนดที่ทำการพรมแดน

พิธีสารฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ประเทศสมาชิก ๖ ประเทศมอบสัตยาบันสาร และจะมีผลเฉพาะกับประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน 

 

ไม่มีผลบังคับใช้
04 May 2018

อยู่ระหว่างการจัดทำ

6

พิธีสารแก้ไขความตกลงการจัดตั้งกองทุนสุขภาพสัตว์อาเซียน

            พิธีสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตกลงฯ โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ประเทศสมาชิกทั้งหมดลงนาม

มีผลบังคับใช้
02 Nov 2007

วิเคราะห์พันธกรณี

7

พิธีสารแก้ไขความตกลง ACIA

ให้ภาคผนวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ACIA และจะมีผลใช้บังคับหลังจากรัฐสมาชิกแจ้งการเสร็จสิ้นกระบวนการภายในเพื่อให้พิธีสารสามารถมีผลใช้บังคับ หรือในกรณีที่จาเป็น ให้เลขาธิการอาเซียนเก็บรักษาสัตยาบันหรือหนังสือแจ้งความยินยอม ครบทุกรัฐสมาชิก

มีผลบังคับใช้
12 Sep 2016

วิเคราะห์พันธกรณี
 

8

พิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์พลังงานอาเซียน

 ให้พิธีสารนี้มีผลบังคับใช้นับจากวันลงนาม

มีผลบังคับใช้
25 Sep 2013

วิเคราะห์พันธกรณี (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)
 

9

PROTOCOL TO AMEND THE PROTOCOL TO PROVIDE SPECIAL CONSIDERATION FOR RICE AND SUGAR

พิธีสารเพื่อแก้ไขพิธีสารว่าด้วยการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับสินค้าข้าวและน้ำตาลฉบับนี้ จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนาม และให้เก็บรักษา   พิธีสารฉบับนี้ไว้กับเลขาธิการอาเซียน 

มีผลบังคับใช้
28 Oct 2010

วิเคราะห์พันธกรณี *(ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ) 

10

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ข้อ ๑๕ - ๓๑)

อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบลำดับที่ ๖ จากบรรดาภาคีที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแล้ว

มีผลบังคับใช้
08 Mar 2017

วิเคราะห์พันธกรณี ข้อ ๑๕ - ๓๑      (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)

11

ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา

ความตกลงนี้จะมีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศได้ส่งมอบสัตยาบันแก่เลขาธิการอาเซียนซึ่งจะไม่เกิน ๑๘๐ วันหลังจากลงนามความตกลงฉบับนี้ 

มีผลบังคับใช้
14 Jul 2016

วิเคราะห์พันธกรณี

12

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ข้อ ๑ - ๑๔)

อนุสัญญานี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๓๐ นับจากวันที่เลขาธิการอาเซียนได้รับมอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบลำดับที่ ๖ จากบรรดาภาคีที่ได้มอบสัตยาบันสารหรือความเห็นชอบแล้ว

มีผลบังคับใช้
08 Mar 2017

วิเคราะห์พันธกรณี  ข้อ ๑ - ๑๔     (ข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการ)